Polityka prywatności
JW13 AUTO SERWIS

 1. JW13 AUTO SERWIS, w związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej RODO), informuje, iż zawierając umowy, zbiera dane osobowe Klientów, w związku z czym podaje jak niżej:
  1. administratorem danych osobowych jest JW13 Auto Spółka Serwis z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku przy ul. Mikołaja Kopernika nr 99; 15-396 Białystok, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000824697, numer NIP: 5423392613, numer REGON: 385357100,
  2. Z Administratorem danych osobowych można skontaktować się pod adresem e-mail: jw13autoserwis@gmail.com lub telefonicznie pod numerem: 505 921 767
  3. Klienci podają swoje dane osobowe dobrowolnie. Wyrażając zgodę na przetwarzanie danych osobowych, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
  4. Przetwarzane kategorie Państwa danych osobowych to dane osobowe, które pochodzą bezpośrednio od Państwa (lub zostały przekazane w Państwa imieniu), dane osobowe zawarte w formularzu lub zamówieniu, lub podane w trakcie wykonywania zamówienia, lub dane osobowe, które zostały zebrane ze źródeł publicznie dostępnych, tj.: nazwa firmy, imię i nazwisko, PESEL, NIP, adres e-mail, telefon kontaktowy, adres korespondencyjny.
  5. JW13 AUTO SERWIS przetwarza zbierane dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta w Sklepie Internetowym JW13 Auto Serwis, w celu wystawienia faktury lub rachunku oraz prowadzenia sprawozdawczości finansowej i marketingu bezpośredniego usług. Dane osobowe przekazane w formularzach sklepu www.jw13.eu za Państwa zgodą przetwarzamy w celu: rejestracji konta klienta, obsługi i informowania o przebiegu realizacji złożonego zamówienia, informacji o wysyłce zrealizowanego zamówienia, informacji w przypadku reklamacji, zwrotu zakupionego towaru, obsługi zapytań kierowanych do sklepu poprzez formularz kontaktowy, informowania Państwa o nowościach, promocjach i innych informacjach handlowych w przypadku wyrażenia zgody na rejestracji w usłudze newslettera.
  6. danych osobowych nigdy nie przekazujemy ani nie wymieniamy się z innymi podmiotami w celach marketingowych. Usługę newslettera realizujemy we własnym zakresie, przy wykorzystaniu wewnętrznych narzędzi sklepu. Nie korzystamy z zewnętrznych serwisów do wysyłki informacji handlowych. Odbiorcą Państwa danych osobowych są nasi pracownicy, współpracownicy oraz Partnerzy Handlowi, którzy współpracują z nami przy świadczeniu usług sprzedażowych. Państwa dane osobowe są przetwarzane ręcznie. Państwa dane przekazujemy także: podmiotom pośredniczącym w sprzedaży naszych usług; firmom kurierskim; podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, ubezpieczycielom - działającym na nasze zlecenie.
  7. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych, jest:
   • Umowa/zamówienie lub działania podejmowane na Państwa żądanie, zmierzające do jej zawarcia, a także czynności w ramach realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
   • Ciążący na nas obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
   • Państwa wyrażona zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
   • Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
   • Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na profilowaniu danych w celach marketingowych – (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  8. Klient ma prawo do dostępu do swoich danych, dokonania ich sprostowania, usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania. Klientowi przysługuje prawo sprzeciwu odnośnie przetwarzania jego danych osobowych, a także prawo do przenoszenia danych.
  9. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest przesłanka niezbędności przetwarzania do realizacji celu wynikającego z prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych. W zakresie, w jakim Państwa dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody - przysługuje Państwu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Państwa danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.
  10. Dane osobowe przekazane we wszelkich formularzach sklepu www.jw13.eu nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, zatem nie podlegają żadnym procesom profilowania czy analizy osobistych preferencji. Przekazanych danych osobowych nie wykorzystujemy do oceny Państwa osoby, zainteresowań czy osobistych preferencji itd.
  11. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)
  12. JW13 AUTO SERWIS chroni dane osobowe poprzez stosowanie bezpiecznego protokołu szyfrowania informacji (certyfikatu SSL)
  13. JW13 AUTO SERWIS nie zbiera i nie przetwarza danych wrażliwych w rozumieniu art. 9 RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).
  14. Dane Klienta osobowe Klientów są traktowane jako poufne, i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.
 2. Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta.
 3. Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc w celu świadczenia usług (realizacji złożonych zamówień, reklamacji, zwrotów w sklepie internetowym) przez okres 3 lat od czasu zakończenia wykonania umowy, lub do momentu, w którym przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Państwa danych, lub ustanie możliwość dochodzenia roszczeń związanych ze świadczeniem przez nas usług, lub cofną Państwo zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą. W zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej
 4. JW13 AUTO SERWIS zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych Klienta także po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń w drodze postępowania sądowego, lub jeżeli przepisy krajowe albo przepisy unijne lub przepisy prawa międzynarodowego zobowiązują do retencji danych osobowych.
 5. JW13 AUTO SERWIS przysługuje prawo do udostępniania danych osobowych Klienta oraz innych jego danych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 6. JW13 AUTO SERWIS usunie dane osobowe Klienta w przypadku cofnięcia zgody przez Klienta na ich przetwarzanie lub w przypadku skutecznie wniesionego przez Klienta sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 7. JW13 AUTO SERWIS nie udostępnia danych osobowych Klientów innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 8. JW13 AUTO SERWIS wdrożyła szyfrowanie danych osobowych Klientów oraz wdrożyła kontrolę dostępu do danych, co minimalizuje skutki ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa danych.
 9. Dane osobowe Klientów są przetwarzane wyłącznie przez osoby upoważnione przez JW13 AUTO SERWIS do przetwarzania danych osobowych.
 10. Do korzystania ze Sklepu Internetowego JW13 AUTO SERWIS, w tym przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego JW13 AUTO SERWIS oraz składania zamówień na produkty, niezbędny jest:
  1. komputer lub inne urządzenie mobilne z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari;
  2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
 11. Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego JW13 AUTO SERWIS zgodnie z jego przeznaczeniem.
 12. JW13 AUTO SERWIS dokłada wszelkich starań by świadczone usługi w ramach Sklepu Internetowego JW13 AUTO SERWIS były na najwyższym poziomie, jednakże JW13 AUTO SERWIS nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu Internetowego JW13 AUTO SERWIS w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu Internetowego JW13 AUTO SERWIS.
 13. Jeżeli JW13 AUTO SERWIS nie uznał reklamacji konsumenta, a ten się nie zgadza z jego decyzją może zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie do polubownego sądu konsumenckiego. Spory pomiędzy konsumentem a JW13 AUTO SERWIS mogą być rozwiązywane w drodze mediacji, bądź też poddane pod rozstrzygniecie sądu polubownego na warunkach określonych w przepisach. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego a JW13 AUTO SERWIS rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby JW13 AUTO SERWIS.
 14. JW13 AUTO SERWIS zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez JW13 AUTO SERWIS, nie krótszym niż od momentu udostępnienia na stronie Sklepu Internetowego JW13 AUTO SERWIS zmienionego regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.
 15. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Sklep Internetowy JW13 AUTO SERWIS korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies). Klient może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Sklepu Internetowego JW13 AUTO SERWIS. Korzystanie przez Klienta z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookies na urządzeniu Klienta, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu Klienta.
 16. Witryna www.jw13.eu używa cookies. Pliki cookies gromadzą informacje dotyczące m. in. adresu IP Klienta, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 17. Zebrane dane służą JW13 AUTO SERWIS do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób Klienci korzystają z witryny www.jw13.eu, w celu usprawnienia funkcjonowania serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach JW13 AUTO SERWIS dokonuje korzystając z narzędzia Google Analytics, które rejestruje zachowanie Klientów na stronie.
 18. Pliki cookies identyfikują Klienta, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. W plikach cookie nie przechowujemy żadnych Państwa danych osobowych czy innych danych informacji umożliwiających Państwa identyfikację oraz informacje w nich zapisane nie udostępniamy żadnym podmiotom trzecim. JW13 AUTO SERWIS stosuje pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz JW13 AUTO SERWIS w celu optymalizacji działań. W sklepie internetowym wykorzystujemy Nasze wewnętrzne pliki cookie jak i zewnętrznych partnerów w celu realizacji usług statystycznych czy bezpośredniej komunikacji z klientem (mechanizm chatu na stronie głównej sklepu).