Regulamin Sklepu Internetowego

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady sprzedaży towarów w sklepie internetowym JW13 Auto Serwis za pośrednictwem serwisu  www.jw13.eu  w tym w szczególności składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie Internetowym JW13 Auto Serwis, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów, uprawnienia  Klienta do odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
 2. Sklep internetowy JW13 Auto Serwis jest prowadzony przez JW13 Spółka Auto Serwis z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku przy ul. Mikołaja Kopernika nr 99; 15-396 Białystok, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000824697, numer NIP: 5423392613, numer REGON: 385357100 - zwany dalej ,,JW13 Auto Serwis”,
 3. Klient może się kontaktować z JW13 Auto Serwis pod numerem telefonu: tel. 505 921 767 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem jw13autoserwis@gmail.co
 4. JW13 Auto Serwis informuje, iż za pośrednictwem sklepu internetowego proponuje Klientom zawieranie na odległość umów sprzedaży produktów z oferty handlowej JW13 Auto Serwis , na warunkach wynikających z niniejszego Regulaminu.
 5. Sklep internetowy JW13 Auto Serwis prowadzi sprzedaż na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 6. W przypadku informowania o obniżeniu ceny Produktów lub usługi o obniżonej cenie JW13 Auto Serwis uwidacznia również informację o najniższej cenie danego Produktu lub danej uslugi, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki. Jeżeli dany Produkt jest oferowany do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni, obok informacji o obniżonej cenie uwidacznia się również informację o jego najniższej cenie, która obowiązywała w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania tego Produktu do dnia wprowadzenia obniżki.
 7. W związku z postanowieniami Aktu o Usługach Cyfrowych (DSA), JW13 Auto Serwis wyznaczył punkt kontaktowy służący do bezpośredniej komunikacji z organami państw członkowskich, Komisją, Radą Usług Cyfrowych a także z Klientami w postaci adres email: jw13autoserwis@gmail.com

§ 2 Definicje

 1. Klient – Konsument lub Przedsiębiorca korzystający z usług świadczonych przez JW13 Auto Serwis drogą elektryczną w ramach sklepu internetowego JW13 Auto Serwis lub zawierający z JW13 Auto Serwis umowę sprzedaży
 2. Konsument – konsument w rozumieniu art 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny tj. osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, korzystająca ze Sklepu Internetowego JW13, w tym w szczególności dokonująca zakupów
 3. Przedsiębiorca – przedsiębiorca w rozumieniu art. 431 kodeksu cywilnego, tj. osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, korzystający ze Sklepu internetowego JW13 Auto Serwis, w tym w szczególności dokonujący zakupów
 4. Sklep internetowy JW13 Auto Serwis – prowadzony przez JW13 Auto Serwis sklep internetowy na portalu www.jw13.eu
 5. Formularz Rejestracji „Stwórz konto” - dostępny w Sklepie internetowym JW13 Auto Serwis formularz umożliwiający utworzenie konta
 6. Konto „Moje Konto” - oznaczony indywidualną nazwą (logine i hasłem przypisanym Klientowi zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym JW13 Auto Serwis, w którym gromadzone są dane Klienta, o złożonych zamówieniach, którego założenie wymaga wypełnienia przez Klienta Formularza Rejestracji „Stwórz Konto”
 7. Formularz zamówienia – dostępny w Sklepie internetowym JW13 Auto Serwis formularz, umożliwiający Klientowi złożenie zamówienia i jego realizację po założeniu Konta, jak również bez konieczności jego zakładania
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, stanowiące ofertę zawarcia umowy sprzedaży z JW13 Auto Serwis
 9. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego zawierana pomiędzy JW13 Auto Serwis i Klientem na odległość za pośrednictwem sklepu internetowego JW13 Auto Serwis
 10. Koszyk – wirtualne narzędzie umożlwiające Klientowi agregację wybranych Produktów przed ich zakupem oraz przeliczanie ich wartości, przy czym dokonując wyboru Produktów Klient może dowolnie zarządzać zawartością koszyka poprzez dodawanie do niego lub usuwanie z niego Produktów
 11. Materiały – wszelkie treści zamieszczone przez JW13 Auto Seriws w Sklepie Internetowym JW13 Auto Serwis, w tym w szczególności informacje na temat produktu, zdjęcia, recenzje produktów znajdujących się w asortymencie Sklepu Internetowego JW13 Auto Serwis.
 12. Produkty – towary oferowane do sprzedaży stanowiące asortyment sklepu internetowego JW13 Auto Serwis; wraz ze zdjęciem oraz opisem istotnych właściwości towarów znajdujące się na portalu www.jw13.eu. Na poszczególnych zakładkach internetowych JW13 Auto Serwis zamieszcza informacje w języku polskim, w szczególności: rodzaj rzeczy, określenie jej producenta lub importera, znak bezpieczeństwa i znak zgodności wymagane przez odrębne przepisy, informacje o dopuszczeniu do obrotu w Rzeczypospolitej Polskiej oraz, stosownie do rodzaju rzeczy, określenie jego energochłonności, a także inne dane wskazane w odrębnych przepisach. JW13 Auto Serwis może ograniczyć informacje co do rodzaju rzeczy, jej głównej cechy użytkowej oraz wskazania producenta lub importera rzeczy.
 13. Dowód zakupu – paragon fiskalny lub faktura VAT wystawiana przez JW13 Auto Serwis potwierdzający zawarcie umowy sprzedaży
 14. Promocja – ściśle określony w czasie rabat cenowy na wybrane Produkty, które mogą być przedmiotem umowy sprzedaży, lub inna korzyść przewidziana dla Klienta w związku z założeniem konta albo zawarciem umowy sprzedaży
 15. Polityka prywatności – dokument dostępny w Sklepie internetowym JW13 Auto Serwis, określający zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych przez JW13 Auto Serwis w ramach Sklepu internetowego JW13 Auto Serwis
 16. Regulamin – regulamin Sklepu internetowego JW13 Auto Serwis, o którym mowa w art 8 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
 17. DSA – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE 2022/2065 z dnia 19.10.2022 r. w Sprawie Jednolitego Rynku Usług Cyfrowych oraz Zmiany Dyrektywy 2000/31/WE (Akt o Usługach Cyfrowych).

§ 3 Zawarcie umowy

 1. Informacje o produktach dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego JW13 Auto Serwis umieszczone na stronach internetowych na portalu www.jw13.eu stanowią ofertę zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 70 Kodeksu cywilnego.
 2. Zamówienie oznacza obowiązek zapłaty.
 3. Zamówienia na produkty należy składać wyłącznie za pośrednictwem portalu www.jw13.eu, zgodnie z regulaminem portalu, zaś pozostałe warunki sprzedaży określa regulamin w dalszej części.
 4. Ceny produktów wskazanych na stronach internetowych Sklepu Internetowego JW13 Auto Serwis:
  1. zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich;
  2. nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do Klienta, od wartości oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta. Na wszystkich transakcjach w zakładce "Dostawa i płatność" widoczna jest informacja o kosztach przesyłki. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest przed złożeniem zamówienia przez Klienta.
 5. Oferta JW13 Auto Serwis, o której mowa w ust 1, ma charakter wiążący podczas jej zamieszczenia w portalu www.jw13.eu JW13 Auto Serwis zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 6. Promocje w Sklepie Internetowym JW13 Auto Serwis nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
 7. JW13 Auto Serwis nie prowadzi sprzedaży na raty, na przedpłaty, na zamówienie, według wzoru lub na próbę.
 8. JW13 Auto Serwis prześle Klientowi na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej potwierdzenie zamówienia i zawarcia umowy. Na żądanie Klienta JW13 Auto Serwis wydaje pisemne potwierdzenie zawarcia umowy.
 9. Klient, porozumiewając się z JW13 Auto Serwis na odległość, samodzielnie wybiera środki porozumiewania się na odległość i ponosi koszty z tego wynikające. JW13 Auto Serwis będzie się porozumiewał z Klientem za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej.

§ 4 Realizacja umowy

 1. Klient może składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego JW13 Auto Serwis przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę.
 2. JW13 Auto Serwis realizuje zamówienia na oferowane produkty wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Klient jest zobowiązany wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia produktu). Na terenie Polski przedmiot zamówienia może być dostarczony za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej pod wskazany przez Klienta adres.
 4. JW13 Auto Serwis zobowiązany jest dostarczyć Klientowi zamówiony towar wolny od wad. JW13 Auto Serwis odpowiada za wady rzeczy zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, w szczególności art. 556 oraz 5561 -5563 kc., oraz Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.
 5. W przypadku podania przez Klienta błędnych lub niedokładnych danych, w tym w szczególności błędnego lub niedokładnego adresu, JW13 Aut Serwis nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.
 6. JW13 Auto Serwis wysyła produkt po zaksięgowaniu należności w terminie 24-48 godzin, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w ciągu których nastąpi nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia. Powyższa informacja to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania przedmiotu zamówienia do Klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.
 7. Klient jest zobowiązany dokonać zapłaty w ciągu ….... dni od złożenia zamówienia lub przy odbiorze. Na wszystkich transakcjach w zakładce "Dostawa i płatność" widoczna jest informacja o akceptowanych sposobach płatności. Zapłaty za przedmiot zamówienia można dokonać:
  • podczas odbioru przedmiotu zamówienia po dostarczeniu go przez Pocztę Polską lub firmę kurierską - gotówką. W tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia
  • przed odbiorem przedmiotu zamówienia (płatność z góry) - przelewem bankowym. W tym przypadku realizacja zamówienia nastąpi po otrzymaniu przez JW13 Auto Serwis należności na rachunek bankowy, lub potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez podmiot realizujący płatności (płatność za pośrednictwem operatorów szybkich przelewów). W przypadku płatności przelewem Klient zobowiązany jest podać nazwę użytkownika pod jaką jest zarejestrowany na portalu www.jw13.eu oraz numer transakcji.

§ 5 Warunki reklamacji

 1. JW13 Auto Serwis jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 2. Klient, nabywając produkt, ma prawo do złożenia reklamacji w terminach i na zasadach wynikających z Kodeksu cywilnego/ Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego. Przepisy te dotycząc zarówno reklamacji w zakresie wykonania samej usługi dostawy, jak i przedmiotu samej umowy sprzedaży.
 3. Klienci mogą składać reklamacje w następujących miejscach i na następujące sposoby:
  1. za pośrednictwem programu serwisowego na stronie www.jw13.eu
  2. pisemnie, listem wysłanym na adres JW13 Auto Serwis,
  3. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: jw13autoserwis@gmail.com
 4. JW13 Auto Serwis ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 (czternaście) dni i powiadomi Klienta o sposobie dalszego postępowania.

§ 6 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Informacje, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 9–11 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, tj. o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy na podstawie art. 27 wskazanej ustawy, a także wzorze formularza odstąpienia od umowy, zawartym w załączniku nr 2 do ustawy; kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi konsument; w odniesieniu do umów zawieranych na odległość – kosztach zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą – JW13 Auto Serwis udziela poprzez wykorzystanie wzoru pouczenia o odstąpieniu od umowy, stanowiącego załącznik nr 1 do wskazanej ustawy, który jest doręczany Klientowi wraz z potwierdzeniem zamówienia.
 2. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, w tym koszt odesłania produktu do JW13 Auto Serwis. Jeżeli ze względu na swój charakter (w szczególności z uwagi na konieczność specjalnego zabezpieczenia przesyłki) produkt nie może zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą, odesłanie towaru może wiązać się z wyższymi kosztami niż zwykła przesyłka pocztą.
 3. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia dostarczenia produktu.
 4. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient będący konsumentem musi złożyć oświadczenie na piśmie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 5. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu.

§ 7 Gwarancja

Produkty sprzedawane przez JW13 Auto Serwis mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta bądź dystrybutora. W przypadku produktu, na który producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, szczegółowe zasady gwarancji zawarte są w karcie gwarancyjnej każdorazowo doręczanej Klientowi przy realizacji umowy. W przypadku produktu, na który producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, Klient może reklamować produkt posiadający wady:

 1. korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji - w tym wypadku Klient reklamuje produkt bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji),
 2. korzystając z uprawnień przysługujących mu od JW13 Auto Serwis w związku z rękojmią – w takim przypadku należy złożyć reklamację stosownie do postanowień § 5 regulaminu.

§ 8 Zasady korzystania ze sklepu internetowego JW13 Auto Serwis
oraz zasady dotyczące moderowania treści

 1. Klient zobowiązany jest do korzystania ze sklepu internetowego JW13 Auto Serwis w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, z poszanowaniem i przestrzeganiem zasad współżycia społecznego oraz dobrych obyczajów, a także poprzez poszanowanie dóbr osobistych oraz praw własności intelektualnej osób i podmiotów trzecich.
 2. Klient nie może podejmować działań, które mogą wpłynąć na prawidłowe działanie i funkcjonowanie sklepu internetowego JW13 Auto Serwis, a w szczególności Klient nie może:
  1. ingerować w treść i elementy graficzne Sklepu internetowego JW13 Auto Serwis
  2. zamieszczać w Sklepie internetowym JW13 Auto Serwis treści o charakterze bezprawnym
  3. wprowadzać do sklepu internetowego JW13 Auto Serwis rozumianemu jako system informatyczny szkodliwych danych, a w szczególności złośliwego oprogramowania w jakiejkolwiek postaci (np.wirusy)
  4. wykorzystywać sklepu internetowego JW13 Auto Serwis do celów innych niż jego przeznaczenie; nie może rozsyłać wiadomości typu spam lub podobnych, nie może prowadzić w ramach sklepu internetowego JW13 Auto Serwis jakiejkolwiek działalności na swoją rzecz (np. działalności gospodarczej, reklamowej)
 3. Przed wypełnieniem formularza rejestracji lub formularza zamówienia Klient zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem i Polityką prywatności oraz do zaakceptowanie ich treści.
 4. Klient w trakcie korzystania ze sklepu internetowego JW13 Auto Serwis jest zobowiązany do podania prawdziwych danych i informacji niezbędnych do założenia konta oraz zawarcia i realizacji umowy sprzedaży.
 5. JW13 Auto Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treści Klienta zamieszczone w sklepie internetowym JW13 Auto Serwis w następujących przypadkach:
  1. gdy JW13 Auto Serwis nie ma wiedzy o nielegalnej działalności lub nielegalnych treściach Klienta, a w odniesieniu do roszczeń odszkodowawczych nie wie o stanie faktycznym lub okolicznościach, które w sposób oczywisty świadczą o nielegalnej działalności lub nielegalnych treściach Klienta
  2. gdy JW13 Auto Serwis podejmuje niezwłoczne działania w celu usunięcia lub uniemożliwienia dostępu do nielegalnych treści Klienta, gdy uzyska wiedzę lub wiadomość w tym przedmiocie
 6. Zabrania się przekazywania za pośrednictwem sklepu internetowego JW13 Auto Serwis danych osobowych osób trzecich bez zgody takich osób. W przypadku osób fizycznych nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych zgoda powinna być udzielona przez przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego osoby nieposiadającej pełnej zdolności do czynności prawnych.
 7. Klient w przypadku zamiaru zamieszczenia w sklepie internetowym JW13 Auto Serwis treści Klienta jest zobowiązany do merytorycznego posługiwania się językiem polskim z postanowieniem zasad współżycia społecznego i dobrych obyczajów.
 8. Klient nie może zamieszczać treści Klienta, które stanowią nielegalne treści w rozumieniu Aktu o Usługach Cyfrowych (DSA), przepisów powszechnie obowiązujących lub są niezgodne z regulaminem lub dobrymi obyczajami, a w szczególności nie może zamieszczać treści, które:
  1. są niezgodne z tematyką danego modułu tematycznego, wypowiedzi powinny być merytoryczne i związane z treściami pojawiającymi się w ramach sklepu internetowego JW13 Auto Serwis
  2. zawierają linki bądź inne treści o charakterze spamu
  3. wskazują na prowadzenie działalności konkurencyjnej wobec JW13 Auto Serwis (np. reklama konkurencyjnych sklepów internetowych)
  4. stanowią utwór w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych w sposób naruszający prawa własności intelektualnej osób lub podmiotów trzecich, którym takie prawa przysługują
  5. zniesławiają lub naruszają dobra osobiste jakiejkowiek osoby trzeciej
  6. obrażają uczucia religijne osób trzecich
  7. mogą wywoływać dyskomfort u innych Klientów
  8. są sprzeczne lub niezgodne z prawem
 9. Klient oraz każda inna osoba mająca dostęp do sklepu internetowego JW13 Auto Serwis jest zobowiązana do powstrzymania się od kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania lub wykorzystywania w inny sposób (w celach marketingowych, handlowych lub zarobkowych) Materiałów zamieszczonych w sklepie internetowym JW13 Auto Serwis bez pisemnej zgody JW13 Auto Serwis albo innej osoby lub podmiotu trzeciego, którym przysługują prawa własności intelektualnej do Materiałów, z wyjątkiem korzystania z tych Materiałów w sposób, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
 10. Naruszenie punktu 9 powyżej może stanowić naruszenie prawa, a w związku z tym stanowić podstawę do wszczęcia postępowania cywilnego lub postępowania karnego przeciwko osobie lub podmiotowi dopuszczającym się takich niedozwolonych działań
 11. Klient ponosi wobec JW13 Auto Serwis oraz wobec osób i podmiotów trzecich pełną odpowiedzialność za szkody związane z:
  1. naruszeniem przez Klienta postanowień zawartych w pkt 7 i 8 powyżej
  2. nieprawidłowym lub nieuprawnionym korzystaniem ze sklepu internetowego JW13 Auto Serwis, oraz za związane z tym problemy techniczne, utratę danych lub jakiekolwiek inne szkody w działaniu sklepu internetowego JW13 Auto Serwis, a w szczególności za prowadzenie działań wymienionych w pkt 3 niniejszego paragrafu
  3. zamieszczaniem w sklepie internetowym JW13 Auto Serwis jakichkolwiek utworów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych w sposób naruszających prawa własności intelektualnej osoby lub podmiotu, któremu takie prawa przysługują
 12. Odpowiedzialność Klienta, o której mowa w pkt 11 powyżej obejmuje naprawienie szkody na rzecz JW13 Auto Serwis oraz osoby lub podmiotu trzeciego, oraz poniesienie wszelkich dodatkowych kosztów, które wynikną z wyrządzenia szkody (np. koszty sądowe)
 13. JW13 Auto Serwis w przypadku powzięcia wiedzy, iż Klient naruszył obowiązujące przepisy, w tym przepisy Aktu o Usługach Cyfrowych (DSA) oraz postanowienia niniejszego regulaminu, JW13 Auto serwis może ograniczyć świadczenie usług w następujący sposób:
  1. zablokować konta Klienta
  2. trwale usunąć konto Klienta
  3. zawiesić Klientowi możliwość korzystania z określonych funkcjonalności sklepu internetowego JW13 Auto Serwis
  4. trwale uniemożliwić Klientowi korzystanie z określonych funkcjonalności sklepu internetowego JW13 Auto Serwis
  5. usunąć treści Klienta
 14. JW13 Auto Serwis decyzję co do sposobu ograniczenia świadczenia usług, o których mowa w pkt 13 powyżej, podejmie po rozważeniu wagi sprawy oraz stopnia naruszenia przepisów prawa lub postanowień niniejszego regulaminu.
 15. Przed dokonaniem ograniczenia w świadczeniu usług JW13 Auto Serwis przedstawi Klientowi uzasadnienie decyzji. Klientowi przysługuje prawo do odwołania od decyzji JW13 Auto Serwis na zasadach przedstawionych w uzasadnieniu.
 16. JW13 Auto Serwis zastrzega, iż we własnym zakresie i w wybranym przez siebie czasie może dokonać weryfikacji treści Klienta zamieszczanych w sklepie internetowy JW13 Auto Serwis. Celem weryfikacji jest wykrycie i ewentualne usunięcie, ograniczenia bądź uniemożliwienie dostępu do nielegalnej treści. Czynności weryfikacyjne nie powodują powstania odpowiedzialności JW13 Auto Serwis za treści Klienta.
 17. Gdy Klient będzie przekonany, że treści innego Klienta są niezgodne z regulaminem może o tym powiadomić JW13 Auto Serwis na adres email: jw13autoserwis@gmail.com
 18. Powiadomienie o niezgodności powinno zawierać wyjaśnienie dlaczego Klient zarzuca, że treści innego Klienta są niezgodne z regulaminem; wskazanie lokalizacji kwestionowanej treści (adres URL), wskazanie danych osoby zgłaszającej nielegalne treści, a także oświadczenie, potwierdzające powzięte w dobrej wierze przekonania osoby dokonującej zgłoszenia, że informacje i zarzuty w niem zawarte są prawidłowe i kompletne
 19. JW13 Auto Serwis dokonuje weryfikacji zgłoszeń zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu.
 20. W przypadku powzięcia jakichkolwiek informacji stanowiących podstawę podejrzenia, że popełniono, popełnia się lub może dość do popełnienia przestępstwa zagrażającego życiu lub bezpieczeństwu osób przez Klienta, JW13 Auto Serwis poinformuje organy ścigania lub inne właściwe organy publiczne.

§ 9 Postanowienia końcowe

 1. JW13 Auto Serwis informuje, iż zawierając umowy, zbiera dane osobowe Klientów, w związku z czym podaje jak niżej:
  1. administratorem danych osobowych jest JW13 Auto Serwis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku przy ul. Mikołaja Kopernika 99; 15-396 Białystok.
  2. dane osobowe zbierane są wyłącznie w celu wykonania przedmiotu umów; JW13 Auto Serwis nie przewiduje innych odbiorców lub kategorii odbiorców danych,
  3. osoba, której dotyczą zbierane przez JW13 Auto Serwis dane osobowe, ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiana,
  4. Klienci podają swoje dane osobowe dobrowolnie,
  5. JW13 Auto Serwis przetwarza zbierane dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta w Sklepie Internetowym JW13 Auto Serwis, w celu wystawienia faktury lub rachunku oraz prowadzenia sprawozdawczości finansowej.
 2. Klient, przystępując do umowy sprzedaży z JW13 Auto Serwis na podstawie tego regulaminu oświadcza, iż wyraża JW13 Auto Serwis zgodę na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych. Klient oświadcza także, iż przyjmuje do wiadomości, iż przetwarzanie dotyczących go danych osobowych jest konieczne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie Klienta, oraz realizacji umowy, jaką zawiera z JW13 Auto Serwis.
 3. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia.
 4. Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta.
 5. Do korzystania ze Sklepu Internetowego JW13 Auto Serwis , w tym przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego JW13 Auto Serwis oraz składania zamówień na produkty, niezbędny jest:
  1. komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari;
  2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
 6. Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego JW13 Auto Serwis zgodnie z jego przeznaczeniem.
 7. JW13 Auto Serwis dokłada wszelkich starań by świadczone usługi w ramach Sklepu Internetowego JW13 Auto Serwis były na najwyższym poziomie, jednakże JW13 Auto Serwis nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu Internetowego JW13 Auto Serwis w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu Internetowego JW13 Serwis.
 8. Jeżeli JW13 Auto Serwis nie uznał reklamacji konsumenta, a ten się nie zgadza z jego decyzją może zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie do polubownego sądu konsumenckiego. Spory pomiędzy konsumentem a JW13 Auto Serwis mogą być rozwiązywane w drodze mediacji, bądź też poddane pod rozstrzygniecie sądu polubownego na warunkach określonych w przepisach. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego a JW13 Auto Serwis rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby JW13 Auto Serwis.
 9. JW13 Auto Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez JW13 Auto Serwis, nie krótszym niż od momentu udostępnienia na stronie Sklepu Internetowego JW13 Auto Serwis zmienionego regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.
 10. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Sklep Internetowy JW13 Auto Serwis korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies). Klient może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookie może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Sklepu Internetowego JW13 Auto Serwis. Korzystanie przez Klienta z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookie na urządzeniu Klienta, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu Klienta. Więcej informacji w tym zakresie znajduje się w Polityce Prywatności.
 11. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.
 12. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia …............... roku.


 

Załączniki:

Wzór formularza odstąpienia od umowy - POBIERZ